SKRIV DIN UPPSATS I ETT FORSKNINGSPROJEKT

Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt

Skriv din uppsats i ett forskningsprojekt

Blog Article

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen. Kandidatexamen motsvarar Bachelors degree som i bolognasystemet omfattar tre års heltidsstudier. För att du ska kunna studera till magisterexamen och masterexamen krävs att du tagit kandidatexamen.

C-uppsatsen skrivs vid den tredje terminen av ditt huvudämne. Det vanligaste är att C-uppsatsen består av 10 veckors heltidsstudier, eller 15 högskolepoäng.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Strukturens roll i detta är att vara själva stommen som håller ihop de olika delarna. Oavsett hur avancerad din text är måste de olika delarna i texten förhålla sig till varandra för att läsaren ska kunna följa ditt resonemang. Varje del har därtill en särskild funktion. Det är genom hur du bygger upp de olika delarna du skapar ett sammanhang. Om du har några frågor som rör skriva c uppsats på en månad kan du kontakta oss på hemsidan.

Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden är du också välkommen om du kör fast eller vill ha någon att fråga om råd.

Hittar du inte svaret på din fråga på just denna sida - hör av dig eller kom och prata med oss i bibliotekets informationspunkt på plan 2. Vi är här för er!

När du skriver på C-uppsatsen har du på alla lärosäten möjlighet till handledning med en handledare vid ungefär tre till fyra tillfällen. Det är mycket viktigt att verkligen utnyttja dessa tillfällen till max. Handledaren kan ge dig viktig feedback på din befintliga riktning och ge dig tips och råd kring hur du kan gå vidare i skrivandet av din uppsats. Eftersom du inte har obegränsad tillgång till handledning är det väldigt viktigt att du är ordentligt förberedd inför varje möte med handledaren.

Report this page